Zásady ochrany osobních údajů

O zásadách ochrany osobních údajů

Kým čím být, z. s.
Na Slavíkově 111/01
109 00 Praha 10
IČO: 052 33 003

My, Kým čím být, z. s. se zavazujeme k ochraně vašich osobních dat. Tyto zásady osobních dat vysvětlují, jak zacházíme s osobními údaji, které máme k dispozici, včetně osobních dat, která mohou být shromažďována při užívání webové stránky kymcimbyt.cz když shromažďujeme vaše osobní data jiným způsobem, např. pokud nás kontaktujete písemně.

Také vysvětlují vaše práva na ochranu soukromí a jaké zákony vás ochraňují včetně toho, jak dodržujeme Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a další související právní předpisy, které se vztahují k ochraně osobních údajů.

Účel těchto zásad ochrany osobních údajů

Cílem je poskytnout informaci o tom, jak Kým čím být, z. s.  sbírá a zpracovává vaše osobní údaje při vašem užívání těchto webových stránek, včetně případů, kdy nás kontaktujete jiným způsobem, např. pokud nám napíšete.

Správce dat

Kým čím být, z. s. je správce dat a je zodpovědný za využívání vašich osobních údajů. Naše kompletní údaje jsou uvedeny výše.

Pokud máte jakékoliv otázky týkající se ochrany osobních údajů včetně žádostí na uplatnění vašich práv na ochranu osobních údajů, prosím kontaktujte napis@kymcimbyt.cz.

Máte právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů (https://www.uoou.cz), který je dozorovým úřadem pro záležitosti ochrany osobních dat v České republice.

Data, která o vás zpracováváme, a způsob jejich využití

Osobními daty jsou myšleny jakékoliv informace o jednotlivci, na jejichž základě může být tato osoba identifikována. Nezahrnují data, která byla anonymizovaná tak, že byla odstraněna identita osoby.
Shromažďujeme, využíváme a ukládáme totožnost a kontaktní údaje jako je jméno společně s e-mailovou adresou. Osobní data, která uchováváme, jsou shromážděna přímo z webových stránek nebo e-mailu a pochází přímo od vás. Vaše osobní údaje použijeme pouze k registraci do e-learningu a k vydání certifikátu po úspěšném dokončení jeho modulů.

Nebudete od nás dostávat žádná marketingová sdělení.

Tato webová stránka neobsahuje linky na webové stránky třetích stran.

Zabezpečení a uchovávání údajů

Zavedli jsme vhodná bezpečnostní opatření, abychom zabránili náhodné ztrátě, využití a neoprávněnému přístupu k vašim údajům, jejich změně nebo vyzrazení.

Zavedli jsme postupy pro řešení jakéhokoli podezření na porušení ochrany osobních údajů a v případě, že jsme povinni tak učinit ze zákona, informujeme vás i příslušné regulační orgány.

Vaše osobní data budeme uchovávat pouze po dobu nezbytnou pro naplnění účelu jejich shromažďování.

Vaše zákonná práva

Za určitých okolností máte v souvislosti s vašimi osobními údaji práva vyplývající ze zákonů o ochraně osobních údajů. Tato práva jsou vyjmenována níže. Prosím, kontaktujte nás v případě, že budete chtít některé z nich uplatnit. Máte právo na:

  • Žádost o přístup ke svým osobním údajům. To znamená, že můžete získat kopii vašich osobních dat, která o vás uchováváme, a ověřit, zda s nimi nakládáme v souladu se zákonem.
  • Žádost o opravu vašich osobních údajů. Ta vám umožňuje opravit jakákoliv neúplná nebo nepřesná data, která o vás uchováváme. Je však možné, že budeme potřebovat ověření správnosti těchto nově poskytnutých údajů.
  • Žádost o vymazání vašich osobních údajů. Můžete nás požádat o odstranění osobních údajů, pokud k jejich dalšímu zpracování nemáme dobrý důvod.