Spolupráce ve prospěch kariérového vzdělávání všech žáků

V listopadu 2021 naše organizace vstoupila do zajímavé spolupráce se Združením pre kariérové poradenství a rozvoj kariéry ze Slovenska. Získali jsme grant na realizaci projektu Profesní rozvoj učitelů prostřednictvím spolupráce ve prospěch kariérového vzdělávání všech žáků v rámci programu Erasmus+, Klíčová akce 2: Partnerství pro spolupráci, č. 2021-1-CZ01-KA210-SCH-000031349.

Motivace spolupracovat v rámci tohoto tématu souvisí s našimi dlouhodobými zkušenostmi při poskytování a rozvoji kariérového vzdělávání na školách. Kariérové poradenství v tom nejširším slova smyslu (neboli kariérové vzdělávání) má vést k rozvoji kariérových kompetencí žáků. Jedná se o souhrn kroků celého pedagogického sboru od momentu vstupu žáka do formálního vzdělávání (vč. mateřské školy) až po jeho skončení. Na jeho nastavení by se tak měli podílet všichni. Širší dopad kariérového vzdělávání spočívá také ve vyrovnávání nerovných šancí v příležitostech žáků ke vzdělávání a přispívá k zajištění sociální spravedlnosti ve společnosti.

V praxi je realizace kariérového poradenství často závislá na jednotlivci či úzkém týmu pedagogů a jejich osobního nasazení. Kariérové poradenství je vnímáno především jako nástroj zaměřený na volbu dalšího směru vzdělávání v posledních dvou ročnících základní školy. Toto pojetí je však překonané.

Tímto projektem chceme:

  1. Podpořit spolupráci učitelů a nepedagogických pracovníků na škole s cílem poskytovat kvalitní kariérové vzdělávání žákům tak, aby se rozvíjely vybrané klíčové kompetence všech žáků.
  2. Podpořit spolupráci školy s rodiči, kteří mají významnou roli při vzdělávání, s cílem kvalitně je informovat o možnostech podpory rozvoje kariérových kompetencí dítěte rodičem.
  3. Podpořit spolupráci a peer learning učitelů z různých škol s cílem přispívat ke zvýšení kvality vzdělávání všech žáků.

Naše spolupráce vychází z existujících průniků ve vzdělávání na školách v důsledku společné historie České republiky a Slovenska, současně však přináší obohacení dané rozdílným přístupem k dalšímu rozvoji kariérového poradenství v jednotlivých zemích. V České republice je rozvoj kariérového poradenství včetně profesního rozvoje kariérových poradců postaven více na iniciativě jednotlivců a značného vlivu neziskového sektoru, na Slovensku se zase daří systémovým projektům. Sdílení zkušeností v těchto dvou směrech přináší vzájemný užitek a inspiraci pro další rozvoj.